دانلود ۱۰۰۰ جمله و عبارت پرکاربرد انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی ام پی تری

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " دانلود 1000 جمله و عبارت پرکاربرد انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی ام پی تری " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب ...

کتاب آموزش اسپانیایی سطح مبتدی به همراه فایل های صوتی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " کتاب آموزش اسپانیایی سطح مبتدی به همراه فایل های صوتی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

کتاب خود آموز گرامر زبان هلندی – Teach Yourself Dutch Grammar

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " کتاب خود آموز گرامر زبان هلندی - Teach Yourself Dutch Grammar " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

نَقدِ رُمانِ The Third Man by Graham Greene

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Third Man by Graham Greene " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ Villette by Charlotte Bronte

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ Villette by Charlotte Bronte " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت ...

A Cyborg Manifesto by Donna Haraway

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " A Cyborg Manifesto by Donna Haraway " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت ...

دیکشنری دوسویه عبری به فارسی و فارسی به عبری

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " دیکشنری دوسویه عبری به فارسی و فارسی به عبری " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

دیکشنری تحلیلگران

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " دیکشنری تحلیلگران " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق و همچنين نرم ...

سریال آموزشی زبان فرانسوی

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " سریال آموزشی زبان فرانسوی " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوينت تحقيق و ...

مکالمات کره ای-فارسی با تلفظ و به همراه فایل صوتی مکالمات (کره ای-فارسی)

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " مکالمات کره ای-فارسی با تلفظ و به همراه فایل صوتی مکالمات (کره ای-فارسی) " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي ...

آموزش مبتدی زبان چینی-مجموعه ۳ کتاب مصور

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " آموزش مبتدی زبان چینی-مجموعه 3 کتاب مصور " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

نَقدِ رُمانِ The Brief Wondrous Life of Oscar Wao by Junot Díaz

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Brief Wondrous Life of Oscar Wao by Junot Díaz " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و ...

نَقدِ رُمانِ The Crying of Lot 49 by Thomas Pynchon

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Crying of Lot 49 by Thomas Pynchon " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

نَقدِ رُمانِ The Island of Doctor Moreau by H. G. Wells

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Island of Doctor Moreau by H. G. Wells " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي ...

نَقدِ رُمانِ The Red Tent by Anita Diamant

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Red Tent by Anita Diamant " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ Bread Givers by Anzia Yezierska

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ Bread Givers by Anzia Yezierska " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

نَقدِ رُمانِ Franny and Zooey by J. D. Salinger

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ Franny and Zooey by J. D. Salinger " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

نَقدِ رُمانِ The Learning Tree by Gordon Parks

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Learning Tree by Gordon Parks " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ The Joy Luck Club by Amy Tan

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Joy Luck Club by Amy Tan " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

نَقدِ رُمانِ Einstein’s Dreams by Alan Lightman

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ Einstein’s Dreams by Alan Lightman " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

نَقدِ رُمانِ How Green Was My Valley by Richard Llewellyn

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ How Green Was My Valley by Richard Llewellyn " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

نَقدِ رُمانِ The Pilgrim’s Progress by John Bunyan

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Pilgrim’s Progress by John Bunyan " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ The Outsiders by S. E. Hinton

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Outsiders by S. E. Hinton " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ Eva Luna by Isabel Allende

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ Eva Luna by Isabel Allende " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

نَقدِ رُمانِ Jude the Obscure by Thomas Hardy

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ Jude the Obscure by Thomas Hardy " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ The Power of One by Bryce Courtenay

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Power of One by Bryce Courtenay " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله ...

نَقدِ رُمانِ The Sea-Wolf by Jack London

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Sea-Wolf by Jack London " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

نَقدِ رُمانِ I, Robot by Isaac Asimov

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ I, Robot by Isaac Asimov " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه جزوه ...

نَقدِ رُمانِ The A.B.C. Murders by Agatha Christie

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The A.B.C. Murders by Agatha Christie " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه ...

نَقدِ رُمانِ The Wings of the Dove by Henry James

مطلبي که در اين بخش براي دانلود آماده شده است تحت عنوان " نَقدِ رُمانِ The Wings of the Dove by Henry James " مي باشد. در اين سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند ...

جستجو

آخرین مطالب